ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevVSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
Številka: 0072-21/2018-DI/1

Datum: 11. oktober 2018

OKROŽNICA MP št. 2/2018: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV


V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/2018, z dne 28. 09. 2018, so objavljene Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila) in Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: Sklep o določitvi zdravstvenih stanj), oba akta začneta veljati petnajsti dan po objavi, kar pomeni, da stopita v veljavo z dnem 13.10.2018.

Najpomembnejše spremembe pojasnjujemo v nadaljevanju, vse spremembe, ki veljajo na podlagi navedenih aktov v prejšnjem odstavku, so posebej označene in vidne v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju: Zavod)


  1. Spremembe in dopolnitve Pravil OZZ, ki se nanašajo na predpisovanje vseh vrst MP
   1.1. Doba trajanja in datum možnega prejema novega MP
Kot sestavni del standarda pri medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: MP), ki se zagotavljajo kot pravica zavarovanih oseb v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so dobe trajanja, ki jih določajo Pravila. Doba trajanja je pomembna pri ugotavljanju upravičenosti zavarovanih osebe do novih MP in predpisovanju teh na naročilnice. Navedene spremembe Pravil tako prinašajo spremembo, ki bo omogočala predpis MP (izdajo naročilnice) določeno število dni pred iztekom dobe trajanja (ni potrebna izdaja odločbe ali soglasje Zavoda), zavarovana oseba pa bo pri dobavitelju MP lahko prejela naslednji dan po izteku dobe trajanja.

Doba trajanja MP je opredeljena kot:

  • trajnostna doba MP,
  • obdobje in količina MP, ki je določena s Pravili OZZ,
  • obdobje in količina, ki jo določi pooblaščeni zdravnik,
  • enkratna pravica do MP.
Dobo trajanja za posamezne vrste MP natančneje določajo Pravila OZZ. Na dobo trajanja MP je vezan postopek uveljavljanja pravice do nove iste vrste MP ali nove količine pred iztekom dobe trajanja predhodno prejetega MP. Doba trajanja MP prične teči od dneva, ko je zavarovana oseba MP prejela v lekarni ali specializirani prodajalni.

Ob predpisu MP se v sistemu On-line iztek dobe trajanja istovrstnega MP vrača kot podatek »Datum možnega prejema od __________ dalje. »Datum možnega prejema od __________ dalje.« je datum, od katerega dalje lahko dobavitelj zavarovani osebi izda nov MP. Sistem On-line pooblaščenemu zdravniku vrne tekoči datum, če je doba trajanja, (to je trajnostna doba ali obdobje in količina v skladu z določili Pravil OZZ, ali obdobje in količina MP, ki jih določi pooblaščeni zdravnik) predhodno prejetega MP iztekla.

Pred »Datum možnega prejema od _______dalje.«, ki ga vrne sistem On-line in se izpiše na Naročilnici, zavarovana oseba MP ne more prejeti pri dobavitelju. Novo je tudi, da je zavarovana oseba Naročilnico dolžna predložiti dobavitelju najkasneje v roku 30 dni od datuma možnega prejema zapisanega na Naročilnici (ne več od datuma izdaje naročilnice).

Če doba trajanja za predhodno prejete MP še ni iztekla, se novo Naročilnico lahko izda, če predhodno prejeti MP ni več funkcionalno ustrezen ali zavarovana oseba potrebuje nove količine in sicer na naslednji način :

  • do 30 dni pred iztekom dobe trajanja predhodno prejetih MP se lahko izda nova obnovljiva naročilnica, če so bili na predhodno izdano obnovljivo naročilnico opravljani vsi možni prevzemi MP,
  • do 10 dni pred iztekom obdobja in količine, ki jih določajo Pravila za MP iz 116. člena Pravil,
  • do 30 dni pred iztekom trajnostne dobe za MP iz 115. člena Pravil.

Za MP za katere obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik, je omejitev koliko dni pred iztekom predhodno opredeljenega obdobja in količine MP opredeljena z zdravstvenim stanjem zavarovane osebe in strokovno doktrino. Pri tem je pomembno, da so razlogi za morebiten predčasen predpis razvidni iz zdravstvene dokumentacije zavarovane osebe.

POMEMBNO: Predlog imenovanemu zdravniku ZZZS za ugotavljanje upravičenosti do MP se razen v primerih MP, ki so uvrščeni med zahtevnejše MP, posreduje samo v primeru MP, za katere je določena trajnostna doba in če je pooblaščeni zdravnik ugotovil potrebo do novega MP več kot 30 dni pred iztekom trajnostne dobe.

   1.2. Spremembe dobe trajanja za MP prejete pred uvedbo novele pravil
Novela Pravil določa skrajšanje dobe trajanja nekaterih MP in nalaga, da se za nekatere že prejete MP, ki jim na dan uveljavitve trajnostna doba še ni iztekla, skrajša dobo trajanja. Skrajšanje dobe trajanja že prejetih MP se uveljavi za:
   • Ortoze za spodnje ude za otroke, ki so bili na datum prejema mlajši od 7 let, se določi dobo trajanja na šest (6) mesecev in za otroke med 7 in 18 let na 10 mesecev,
   • Irigacijski sistem s konusom se doba trajanja iz 18 mesecev skrajša na 6 mesecev tudi za že prejete MP, ki jim doba trajanja ni iztekla,
   • Inzulinsko črpalko do 18. leta starosti in Inzulinsko črpalko nad 18. leta starosti se pri osebah, ki jim na dan uveljavitve novele Pravil doba trajanja ni iztekla, se ta skrajša na štiri leta. Nova šifra vrste 1252 in naziv Inzulinska črpalka se izključuje s predhodnima šiframa in nazivoma vrste MP znotraj dobe trajanja predhodno prejete inzulinske črpalke.
   • Trak za fiksacijo kanile, se skrajša doba trajanja na največ dva kosa na mesec,
   • Endotrahealna kanila kratka-enodelna-silikonska, se skrajša doba trajanja na največ 1 kos na mesec,
   • Medicinski pripomoček za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo, se skrajša doba trajanja na 3 leta,
   • Medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z ustnikom, se skrajša doba trajanja na 3 leta,
   • Elastične kompresijske hlačne nogavice, Elastične kompresijske nogavice (desna in leva), Elastična rokavica (leva in desna) se doba trajanja spremeni tako, da se namesto enega dovoli predpis in prejem dveh kosov nogavic/rokavic na leto.
   1.3. Dopolnitev kontrol na dobe trajanja in izdajo naročilnice v sistemu on-line
V sistemu on-line bodo vse spremembe, ki se nanašajo na šifre vrst MP in dobe trajanja že prejetih MP, ki jih prinaša novela Pravil uvedene v ponedeljek dne 15.10.2018.
Dopolnjeni sta tudi kontroli NMTE067 in NMTE069
   • NMTE067 Predpisali ste MP do 10 dni pred iztekom obdobja iz Pravil OZZ ali 30 dni pred iztekom TD predhodno prejetega MP in
   • NMTE069 Do izteka obdobja iz Pravil OZZ je več kot 10 dni ali več kot 30 dni do izteka TD MP.
Pri izvajalcih zdravstvenih storitev in na Zavodu je treba zagotoviti dopolnitve informacijskih rešitev, da se:
   • v primeru spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe lahko zagotovi predpis dodatne količine MP za katere obdobje in količino določajo Pravila v 116. členu in
   • lahko izda nova obnovljiva naročilnica do 30 dni pred iztekom dobe trajanja predhodno prejetih MP, če so bili na predhodno izdano obnovljivo naročilnico opravljani vsi možni prejemi MP.
Dopolnitve bodo uvedene v drugi polovici novembra 2018.

  2. Zagotavljanje servisiranja MP
Zavarovane osebe uveljavljajo pravico do servisiranja MP na podlagi predhodne odobritve zavoda, to je brez predhodne izdaje naročilnice s strani pooblaščenega zdravnika. Tako osebni, kot napotni zdravniki od dne uveljavitve novele Pravil ne izdajajo več naročilnic za servisiranje MP. Zavarovane osebe se v zvezi s servisiranjem obračajo neposredno na dobavitelje, ki so MP izdali in območne enote Zavoda. Postopek je natančneje opredeljen v Navodilu o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, del katerega je tudi vzorec vloge in potrdila o upravičenosti do servisiranja. Navodilo je objavljeno na spletni strani Zavoda.
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/medicinski_pripomocki/predpisovanje/navodila_za_medicinske_pripomocke/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q08_c29TAwcHf3DHMN8gw0tjAz0C7IdFQEzEibp/ .

  3. Spremembe pri zagotavljanju MP pri zdravljenju sladkorne bolezni
Novela Pravil pri MP pri zdravljenju sladkorne bolezni določa vrste MP, ki so pravica v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko so zdravstvena stanja po novem zapisana samo v Sklepu o določitvi zdravstvenih stanj. Spremembe pri MP pri zdravljenju sladkorne bolezni so :
   • črtane so navadne lancete, potisna paličica z navojem in inzulinska črpalka za otroke in odrasle;
   • določena je nova vrsta inzulinske črpalke za vse zavarovane osebe;
   • v seznam je vključen Sprejemnik rezultatov kontinuiranega merjenja glukoze ter Trakovi za optično (semikvantitativno) določanje glukoze in ketonov v urinu;
   • spremenjen je naziv MP Diagnostični trakovi za optično čitanje, ki so po novem Trakovi za optično (semikvantitativno) določanje glukoze v krvi.

Glede na navedene spremembe bodo na novo določena pooblastila za predpisovanje inzulinskih črpalk in sistema za kontinuirano merjenje glukoze. Izdan bo nov sklep o določitvi pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje, o katerem bomo pripravili posebno obvestilo Na dan uveljavitve novele Pravil bo Zavod spremenil datume izteka trajnostne dobe za vse inzulinske črpalke, ki jim trajnostna doba še ni iztekla tako, kot da je na datum prejema veljala trajnostna doba štiri leta. Ta podatek bo razviden v branju podatkov o prejetih MP v sistemu On-line. Z dnem uveljavitve novele Pravil preneha veljati Navodilo o zagotavljanju sistema za kontinuirano merjenje glukoze, št. 0072-19/2014-DI/5 , z dne 18.12.2017.

  4. Spremembe pri zagotavljanju MP pri zdravljenju dihalnih težav
Novela pravil pri MP pri zdravljenju dihalnih težav določa vrste MP, ki so pravica v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko so zdravstvena stanja po novem zapisana samo v Sklepu o določitvi zdravstvenih stanj. Pogoji za predpisovanje MP so v Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev preneseni in na novo določeni za:
   • vse vrste aparatov za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP),
   • aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP),
   • vse vire kisika,
   • masator pljuč,
   • pulzni oksimeter in senzorjie,
   • za MP s šifro 1354 in nazivom Medicinski pripomoček za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo so širše določena zdravstvena stanja za upravičenost, zato jih bodo upoštevaje zdravstveno stanje in druge pogoje lahko predpisovali vsi napotni zdravniki pulmologi.
   • za MP s šifro 1352 in nazivom Medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z masko in MP s šifro 1355 in nazivom Medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z ustnikom so s posebnim sklepom določeni pooblaščeni zdravniki specialisti pulmologi.

Trajnostne dobe za Aparate za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP), ki bodo prejeti od 13.10.2018 dalje bodo znašali dve leti. Trajnostne dobe predhodno prejetih Aparatov za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP) se ne spremenijo.


  5. Spremembe seznama vrst MP, zdravstvenih stanj in drugih pogojev po skupinah MP
   5.1. Proteze udov
V seznamu vrst MP je na novo določena pravica do Proteze za stopalo iz silikona (leva in desna). S posebnim sklepom je določen seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje. Proteza za stopalo iz silikona se izključuje s pravico do drugih protez za levo ali desno nogo. Dopolnjeno je tudi zdravstveno stanje za predpisovanje navleke za krn. Z novelo Pravil je za prilagoditev protez udov zagotovljenih do 70% vrednosti prejete proteze.
   5.2. Spremenjene so trajnostne dobe ortoz za spodnje ude za otroke
Trajnostne dobe ortoz ostajajo dve leti. Novela Pravil za otroke do 7 let določa trajnostno dobo ortoz za spodnje ude na šest (6) mesecev in za otroke med 7 in 18 let na 10 mesecev. Tako bodo spremenjene tudi trajnostne dobe že prejetim ortozam.
   5.3. Vakuumske opornice za zdravljenje rane na stopalu
Na podlagi novele Pravil je v seznam vrst MP vključena Vakuumska opornica za zdravljenje rane na stopalu kratka in dolga, leva in desna ter izravnalni podplat za vakuumsko opornico za stopalo. Vakuumska opornica za zdravljenje rane na stopalu je predmet izposoje in se lahko predpiše za največ 90 dni z možnostjo podaljšanja, če so še izpolnjeni pogoji za nadaljnje zdravljenje. Izravnalni podplat za vakuumsko opornico za stopalo se zavarovani osebi izda (ni predmet izposoje). S posebnim sklepom je določen seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje.
   5.4. Spremembe v skupini 5. Vozički in ostali MP za gibanje stojo in sedenje
Dopolnjena so zdravstvena stanja zavarovanih oseb za upravičenost do otroškega tricikla in hodulje za zadajšnji vlek. Črtana je pravica do gonilnikov za voziček (enostavni in zahtevni). S sklepom o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do MP je ustrezno umeščena pravica do akumulatorja za električni skuter.
   5.5. V skupini 11. MP pri težavah z odvajanjem
V skupini 11. MP pri težavah z odvajanjem je spremenjen naziv MP s šifro 1164 in nazivom Mrežaste hlačke, ki so po novem Fiksirne hlačke in 1181 Mrežaste hlačke - zbirna nar., ki so po novem Fiksirne hlačke - zbirna nar. .
   5.6.Elastomerne črpalke
Elastomerne črpalke za aplikacijo analgetične raztopine od dne uveljavitve pravil zagotavljajo lekarne kot embalažo za magistralno pripravljeno zdravilo in se več ne predpisujejo na naročilnico za medicinski pripomoček, niti na recept. Pri tem se režim zagotavljanja analgetične mešanice in materialov za oskrbo vbodnega mesta ne spreminja. Lekarne, ki so na naročilnico, izdano pred 13. 10. 2018, že izvedele izdajo elastomernih črpalk te porabijo do konca (obračunajo kot MP). Lekarne od 13.10.2018 naročilnic za MP za izdajo elastomernih črpalk ne prevzemajo več. Elastomerne črpalke bodo obračunale kot embalažo za magistralno pripravljeno zdravilo v skladu z obvestilom oddelka za zdravila zavoda.
  7. Pogodbenim dobaviteljem MP
  • Pogodbene dobavitelje prosimo, da z aneksom k Pogodbi o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinsko tehničnih pripomočkov v Prilogo 1 predlagajo nove vrste MP – artikle. Veljavni cenovni standardi oziroma cene so razvidne iz seznama v drugi alineji prejšnje točke.
  • Sprememba v nazivih vrst MP v Prilogi 1 k Pogodbi bo izvedena s prvim naslednjim aneksom.
  • Izdaja Elastomerne črpalke na naročilnico MP bo onemogočena s 13.10.2018. Brisanje obeh elastomernih črpalk v Prilogi 1 k Pogodbi bo izvedeno s prvim naslednjim aneksom.
  • Naročilnice za vrste MP, ki se črtajo iz seznama MP in bodo predpisane do vključno 12.10.2018 , morajo biti predložene dobavitelju v roku 30 dni od datuma izdaje naročilnice, MP pa morajo biti izdani znotraj dobavnega roka. MP, ki se črtajo bodo iz Priloge 1 k Pogodbi brisani z aneksi, ki bodo sklenjeni od 1.12.2018 dalje. Vrste MP, ki se črtajo iz seznama so elastomerne črpalke, gonilniki za vozičke, lanceta navadna, potisna paličica z navojem za inzulinsko črpalko, inzulinska črpalka do 18. leta starosti in inzulinska črpalka nad 18. let starosti.
  • Prosimo za izvajanje Navodilu o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Lepo pozdravljeni.

Pripravila: mag. Ana Vodičar
Alenka Franko Hren vodja-direktorica področja I
svetovalka področja področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočkePodpisana okrožnica:

Okrožnica MP 2_2018.PDFOkrožnica MP 2_2018.PDF
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane