Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (evropska kartica)

Izberite vrsto naročila

Kartico naročam za eno osebo

Kartico naročam za več oseb

Evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS in ki potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Evropska kartica je brezplačna.

Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji

V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropska kartica med začasnim bivanjem v tujini krije:

  • v državah članicah EU, EGP in Švici: nujne in potrebne zdravstvene storitve,
  • v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija): nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve, zato priporočamo, da si pred odhodom v tujino preberete več:

Evropska kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 1 leto, odvisno od veljavnosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, se evropska kartica izda za 5 let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Za začetek veljavnosti evropske kartice se šteje datum naročila + 1 dan.

Po preteku veljavnosti je treba naročiti novo evropsko kartico.

Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Evropsko kartico prejmete po pošti na stalni oziroma začasni naslov v Sloveniji v 7 delovnih dneh po naročilu.

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici evropsko kartico naročite pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Razlogi za neuspešno izdajo evropske kartice:

  • neuspešna identifikacija osebe na podlagi podatkov v naročilu,
  • neizpolnjevanje potrebnih pogojev za pridobitev evropske kartice (pretečeno delovno dovoljenje, pretečeno potrdilo o šolanju, pretečeno dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji ipd.),
  • neurejeno obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • že naročena evropska kartica,
  • veljavni naslov za pošiljanje evropske kartice ni v Sloveniji,
  • zavarovanje je veljavno manj kot 30 dni,
  • v primeru, ko je nova evropska kartica naročena v obdobju veljavnosti že izdane evropske kartice. Novo kartico lahko naročite največ 30 koledarskih dni pred iztekom veljavnosti predhodno izdane kartice.

O neuspešni izdaji evropske kartice ste obveščeni po elektronski pošti (če ste naročilo oddali na spletni strani) ali s SMS sporočilom (če ste naročilo oddali z mobilnim telefonom). V tem primeru se zglasite na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Če evropske kartice ni mogoče izdati pravočasno ali zaradi kakega drugega razloga (nepričakovani takojšni odhod v tujino, ali izguba oziroma kraja evropske kartice), lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS pridobite certifikat.

Certifikat je listina, ki le začasno nadomešča evropsko kartico (veljavnost: 3 mesece).

Pri naročanju evropske kartice se zahteva vnos osebnih podatkov zavarovane osebe. Sistem zagotavlja, da se bodo podatki na varen način prenesli na strežnik ZZZS, kjer bodo varno shranjeni in naprej obdelani.

Za varovanje podatkov pri prenosu od računalnika uporabnika do strežnika ZZZS je poskrbljeno z uporabo protokola TLS, ki skrbi za kriptiranje podatkov, za zagotavljanje celovitosti prenosa podatkov in zagotavlja, da bodo podatki zagotovo posredovani na strežnik ZZZS in ne na katerikoli drug strežnik. V okviru protokola TLS se uporablja digitalni certifikat z 256-bitnim ključem.

Naročene evropske kartice bodo poslane z navadno poštno pošiljko zaradi nižjih stroškov pošiljanja in neposredne dostave pošiljke.

Mobilno naročanje evropske kartice

Na telefonsko številko 031 771 009 pošljite SMS sporočilo z naslednjo vsebino:

EUKZZ ter ZZZS številka

(Primer: SMS sporočilo za osebo z ZZZS številko 032822732 je: EUKZZ032822732)

Z enim SMS sporočilom lahko naročite le eno evropsko kartico.

Po poslanem sporočilu prejmete obvestilo o morebitnih napakah ali o uspešnosti naročila.

Naročanje evropske kartice preko mobilnih telefonov je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij.

Naročilo evropske kartice ni mogoče med gostovanjem v tujih omrežjih.

Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.

Evropsko kartico prejmete po pošti na stalni oziroma začasni naslov v Sloveniji v 4 delovnih dneh po naročilu.

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici evropsko kartico naročite pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Ponudnikova pravila za uporabo SMS storitve
 

Osebno naročanje

Oglasite se na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

S seboj prinesite veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.