Dnevno posodabljanje poimenskih seznamov zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki

ZZZS od 23. 3. 2023 dalje na spletni strani objavlja dnevno ažurirane podatke o veljavnih izbirah pri osebnih zdravnikih ter s tem zagotavlja zavarovanim osebam dnevno ažurirane sezname osebnih zdravnikov, ki jih lahko zavarovane osebe izberejo.  

ZZZS je namreč pričel izvajalcem dnevno pošiljati podatke o prekinjenih izbirah, izvajalci pa moraljo na podlagi dnevnih seznamov tekoče izvajati prekinitve izbir v lastnih podatkovnih zbirkah. Spremembe lahko nastanejo zaradi izbir pri drugih zdravnikih, smrti zavarovanih oseb, v primeru prekinitve na željo zavarovane osebe, prekinitve zaradi izvršitve dokončne odločbe ZZZS ali pravnomočne sodbe, zaradi neizpolnjevanja pogojev za vključenost v obvezno zdravstveno zavarovanje ali zaradi trajnih odsotnosti zdravnika. Na podlagi s strani ZZZS poslanega seznama izvajalci izvedejo prekinitve izbir v lastni podatkovni zbirki.

Tako smo po novem na portalu ZZZS za zavarovane osebe zagotovili dnevno (od ponedeljka do sobote) objavljanje podatkov o poimenskih seznamih zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki (ti podatki so bili do sedaj objavljani trikrat mesečno). Seznami vključujejo podatke o aktivnih zdravnikih in podatke o tem, ali posamezni zdravniki še sprejemajo zavarovane osebe, ker ne dosegajo dogovorjenega števila glavarinskih količnikov oziroma števila opredeljenih oseb na tim.

ZZZS je izvedel tudi sestanek s podjetji, ki izvajajo informacijsko podporo pri izvajalcih na primarnem nivoju (osebnim splošnim zdravnikom, vključno z zdravniki v domovih za starejše, osebnim otroškim zdravnikom, osebnim ginekologom in osebnim zobozdravnikom), in predlagal, da se omogoči avtomatiziran sprejem dnevnih podatkov in na ta način olajša delo v ambulantah osebnih zdravnikov.

Navodilo izvajalcem za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do izbire osebnega zdravnika (navodilo)

Pomoč zavarovancem - Izbira osebnega zdravnika