Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2017 (obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2017)

PR-ZZZS-3/2018

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2017 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 2017 v strukturi odhodkov zagotovil 69,9% sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14,8% za zdravila, medicinske pripomočke, cepiva, preskrbo s krvjo in sanitetni material, 11,8% za denarne dajatve in povračila ter 1,9% za zdravljenje v tujini.

Z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS v letu 2017 zagotovil zavarovanim osebam več kot 41,6 milijonov različnih dogodkov, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic in zavarovanjem, in sicer:

 • predpisanih 17.160.250 receptov za zdravila za izdajo 39,7 milijona pakiranj (škatlic...) v lekarnah;
 • v osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 13,1 milijona obiskov zavarovanih oseb (obiski osebnega zdravnika, otroškega ter šolskega zdravnika, osebnega ginekologa, patronažne službe, fizioterapije..);
 • v specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljenih 4,7 milijona obiskov;
 • v zobozdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 2,4 milijona obiskov zavarovanih oseb;
 • predpisanih 522.598 naročilnic za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah;
 • v akutno bolnišnično obravnavo je bilo sprejetih 346.986 primerov (hospitalizacij; sprejemov in odpustov bolnikov iz bolnišnice);
 • imenovani zdravniki ZZZS so izdali izdali 372.561 odločb o pravicah, največ o začasni nezmožnosti za delo, sledijo odločbe o zobnoprotetični rehabilitaciji, odločbe o zdraviliškem zdravljenju, odločbe o medicinskih pripomočkih in odločbe za nego družinskega člana;
 • tuji organi za zvezo so obračunali ZZZS stroške za 78.586 primerov slovenskih zavarovanih oseb, ki so v tujini uveljavljale zdravstvene storitve med začasnim in stalnim bivanjem v tujini oz. so bile napotene na zdravljenje v tujino.

Poleg tega je ZZZS v sklopu urejanja zavarovanj zavarovanih oseb (zaradi sprememb v statusih oseb) v letu 2017 izvedel 1.080.647 prijav, odjav in sprememb v zavarovanju, ki so jih uredili zaposleni v prijavno-odjavnih službah ZZZS, 1.975.379 t.i. M-obrazcev pa je bilo urejenih avtomatsko (elektronsko) na podlagi programske podpore.

Poslovno poročilo ZZZS obsega poleg podatkov o finančnem poslovanju (le-te je ZZZS javnosti predstavil na tiskovni konferenci že dne 29.1.2018 – spletna stran) tudi druge obsežne podatke o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako je na primer iz podatkov o številu in strukturi zavarovanih oseb v lanskem letu v primerjavi s predhodnim letom moč zaznati določene spremembe v socio-demografski strukturi, kot je povečanje števila oseb, vključenih v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja (za 3,8%), in oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost (za 1,7%), po drugi strani pa zmanjšanje pri ostalih kategorijah oseb, med katerimi se je najbolj zmanjšala kategorija oseb, ki si same plačujejo prispevek (za 11,3%), občanov brez prihodkov (za 7,7%) in upokojencev (za 0,3%). Iz strukture prihodkov ZZZS izhaja, da 38,74% prihodkov predstavljajo prispevki delodajalcev, 34,67% prispevki zaposlenih, 17,80% transferni prihodki (od tega ZPIZ za upokojence 14,2%, ZRSZ za brezposelne osebe, državni proračun in občine za socialno ogrožene osebe, zapornike in nekatere druge skupine zavarovanih oseb), 4,76% prispevki samozaposlenih ter 4,03% vsi ostali prispevki in nedavčni prihodki.

ZZZS je v pogodbenem letu 2017 sklenil pogodbe s skupno 1.722 izvajalci zdravstvenih storitev, od tega 1.518 z zasebniki s koncesijo in 204 z javnimi zdravstvenimi zavodi. V strukturi pogodbene vrednosti programa zdravstvenih storitev v letu 2017 imajo največji delež odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično sekundarno in terciarno dejavnost (63,77%), sledijo odhodki za osnovno zdravstveno dejavnost (25,92%), dejavnost socialno-varstvenih zavodov (6,52%), lekarniška dejavnost (2,31%) in zdraviliška dejavnost (1,47%). V strukturi odhodkov ZZZS za denarne dajatve imajo največji delež odhodki za nadomestila plače med bolniškim staležem (99,2%), sledijo odhodki za potne stroške v zvezi z zdravljenjem v drugem kraju (0,7%).

Poleg sprememb obračunskih modelov, ki so bile uveljavljene s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017, je ZZZS v sodelovanju z izbranimi medicinskimi strokami in predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev v letu 2017 izvedel še naslednje razvojne aktivnosti na področju plačevanja zdravstvenih storitev:

 • v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije je ZZZS pričel z aktivnostmi za izvedbo nacionalne stroškovne analize za dejavnosti, ki jih izvajajo bolnišnice. Namen je prenoviti model plačevanja akutnih bolnišničnih obravnav, ki temeljijo na skupinah primerljivih primerov in specialistično ambulantnih obravnav. Delovna skupina je v letu 2017 opredelila metodologijo za pripravo in posredovanje podatkov bolnišnic;
 • uveden je bil nov model plačevanja aplikacij zdravil iz seznama A (za ambulantno zdravljenje) in seznama B (draga bolnišnična zdravila);
 • pripravljeni so bili predlogi novih modelov plačevanja ultrazvočnih preiskav, dermatovenerologije ter družinske medicine in pediatrije;
 • pripravljene so bile nadgrajene verzije katalogov storitev molekularne diagnostike onkološke dejavnosti, psihiatrije, oftalmologije, nevrologije in otorinolaringologije;
 • poleg tega je bilo v letu 2017 uvedenih ali na novo ovrednotenih več storitev, tako da nove storitve in cene sledijo vsebini opravljenega dela, realni porabi časa, materiala in opreme.


V letu 2017 je ZZZS izvedel skupno 808 nadzorov nad izvajanjem pogodb, sklenjenih med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev. Sistemsko je ZZZS nadzoroval obračun akutne bolnišnične obravnave v ginekologiji, nekaterih prospektivnih programov, traheostomije, neakutne bolnišnične obravnave ter obračun specialistične zunajbolnišnične dejavnosti rehabilitacije, kardiologije, ginekologije, dermatologije, psihiatrije in klinične psihologije, urologije, okulistike, otorinolaringologije, slikovne diagnostike in vsa področja zobozdravstvene specialistike. Poseben poudarek je bil dan nadzoru obračuna storitev v urgentnih centrih ter predpisovanju medicinskih pripomočkov na terciarni rani. Na področju zdravil je bilo poleg nadzora izdaje zdravil v lekarnah sistemsko nadzorovano predpisovanje anksiolitikov in hipnotikov, antibiotikov in zdravil z omejitvijo predpisovanja. Sistemski nadzori primarne ravni so obsegali obračun nege v domovih starejših občanov, patronaže, laboratorijskih storitev v referenčnih ambulantah, predpis medicinskih pripomočkov ter obračun diagnostike, zdravljenja in protetike v osnovnem zobozdravstvu. ZZZS je izvedel tudi 77 nadzorov izključno v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov.
Na podlagi izvedenih nadzorov je ZZZS zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev v letu 2017 za 3,15 milijona evrov, izvajalci pa so plačali 312.549 evrov pogodbenih kazni.

Preračun v evre po metodi primerljive kupne moči (v PPP evrih) kaže, da so v 28 državah Evropske unije v letu 2015 (zadnji razpoložljivi podatki) namenili za zdravstvo povprečno 2.431 evrov na prebivalca, medtem ko smo v Sloveniji v letu 2015 namenili za zdravstvo 1.967 evrov na prebivalca, od tega iz javnih sredstev 1.411 (povprečje EU28: 1.822 evrov), iz zasebnih sredstev pa 556 evrov (povprečje EU28: 608 evrov). Po izdatkih za zdravstvo na prebivalca je Slovenija najbolj primerljiva s Portugalsko (1.959 evrov na prebivalca) in Češko, ki je po porabi na prebivalca (1.992 evrov na prebivalca) v letu 2015 presegla Slovenijo.

Nekateri ključni podatki o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017 so objavljeni tudi v priloženi infografiki. Ker Poslovno poročilo ZZZS, ki ga je Upravni odbor ZZZS danes sprejel z nekaterimi dopolnitvami iz razprave in posredoval v obravnavo na sejo Skupščine ZZZS, vsebinsko obsežno, strokovno in podrobno opisuje izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017, bo ob sklicu seje Skupščine ZZZS v naslednjih dneh oz. tednih tudi javno objavljeno na spletni strani ZZZS.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

- Poslovno poročilo ZZZS za leto 2017.