Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022 (obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2022)

Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022

- obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2022 -

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2022 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 2022 v strukturi odhodkov zagotovil 65,9 % sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14 % za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 17,1 % za denarne dajatve in povračila ter 1,7 % za zdravljenje v tujini. Največji izzivi v zdravstvu so bili tudi v letu 2022 povezani z dostopnostjo do izbranega družinskega zdravnika in obvladovanjem čakalnih dob. Ob uvajanju novih metod zdravljenja in novih zdravil ter rastočih potrebah po zdravstvenih storitvah, povezanih s staranjem prebivalstva in naraščanjem kroničnih bolezni, se zdravstvo sooča z nenehnim pritiskom na višanje stroškov zdravljenja. Vedno bolj je izpostavljeno tudi vprašanje zadostnih kadrovskih virov in ustreznih plač oz. nagrajevanja zdravstvenih delavcev, z uvedbo plačila vseh zdravstvenih storitev po realizaciji (količinsko neomejeno) pa tudi vprašanje optimalne izrabe kadrovskih, opremskih in prostorskih virov v zdravstvu. Poleg omejene dostopnosti do storitev, čakalnih dob in drugih značilnih problemov, ki jih je zaostrila pandemija koronavirusa, smo se v letu 2022, tako kot v vseh državah Evropske unije, začeli tudi v Sloveniji spopadati z vse večjo inflacijo in posledičnimi pritiski na rast plač in rast materialnih stroškov v zdravstvu. Kljub negotovim pogojem in razmeram poslovanja, je ZZZS redno poravnaval vse svoje obveznosti svojim pogodbenim partnerjem v zdravstvu. ZZZS je v letu 2022 uvedel tudi nekatere večje razvojne novosti in dosežke zlasti na področju širitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, novih obračunskih modelov v zdravstvu, zmanjševanja administrativnih bremen zavarovanih oseb in izvajalcev zdravstvenih storitev ter elektronskega poslovanja (uvedba obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov delodajalcev za refundacijo nadomestil plač, elektronske prijave poškodbe pri delu, elektronske vloge za povračilo stroškov…).

celotno sporočilo za javnost

infografika

predstavitev za sejo Upravnega odbora ZZZS