Odziv ZZZS na dopis društva Delavska svetovalnica z dne 14. 8. 2019

Ljubljana, 16. 8. 2019 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v zvezi z novimi navedbami društva Delavska svetovalnica iz dopisa z dne 14. 8. 2019 (glej tudi sporočilo za javnost ZZZS z dne 14. 8. 2019) pojasnjuje, da kot izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejema prijave in odjave iz zavarovanj in vodi evidenco zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Preverjanje zakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi in ugotavljanje pravilnosti dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi pa je v pristojnosti sodišča in ne ZZZS, ki od delodajalca sprejme odjavo iz zavarovanja in uskladi status zavarovanja v evidenci zavarovanih oseb.

ZZZS posluje zakonito, skladno z veljavno zakonodajo in pooblastili, zato zahteva društva Delavska svetovalnica po odstopu generalnega direktorja ZZZS ni z ničemer utemeljena, prav tako zavračamo zahtevo, naj ZZZS preverja zakonitost odpovedi delovnih razmerij, saj je brez podlage v veljavni zakonodaji. Poleg tega pojasnjujemo, da morebitna zavrnitev podane odjave delodajalca s strani ZZZS, delavcem ne bi vrnila njihovih zaposlitev. Delavcem lahko zaposlitev, če je bila odpoved delovnega razmerja nezakonita, povrne pristojno sodišče in ne ZZZS. Odjava iz zavarovanja je zgolj posledica prenehanja delovnega razmerja in ne obratno.

Tudi v konkretnem primeru odjave iz zavarovanj, ki ga je javno izpostavilo društvo Delavska svetovalnica, je ZZZS postopke vodil pravilno in zakonito. Odjave iz zavarovanja so bile izvedene na pravilen datum t.j. 28. 6. 2019. Pri določitvi datuma odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS upošteval mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) ter sodno prakso. V navedenem mnenju se je MDDSZ glede vprašanja odjave iz socialnih zavarovanj opredelilo, da v kolikor delavcu zaradi neupravičenega izostanka z dela najmanj pet dni zaporedoma pogodba o zaposlitvi preneha s prvim dnem neupravičene odsotnosti, z začetkom prvega dne neupravičene odsotnosti ni več v delovnem razmerju, kar posledično pomeni, da tega dne delavec nima več lastnosti zavarovanca. Enako stališče izhaja tudi iz sodne prakse, da delavcu v primeru odpovedi iz razloga neupravičene odsotnosti delovno razmerje preneha s prvim dnem neupravičene odsotnosti, delavec pa tega dne ni več zavarovan. Ker je bil v primeru, ki ga izpostavlja Delavska svetovalnica prvi dan neupravičene odsotnosti 29.6.2019, so morali biti delavci odjavljeni z dnem 28.6.2019, sicer bi ZZZS pri sprejemu odjave ravnal v nasprotju z mnenjem MDDSZ in sodno prakso.

ZZZS nima pristojnosti, niti ni ustanovljen z namenom, da bi preverjal in nadziral zakonitost poslovanja delodajalcev in sklepanja oziroma odpovedi delovnih razmerij, zato so v Republiki Sloveniji pristojne druge institucije. Ne glede na navedeno se zavedamo, da so delavci šibkejša stranka v delovnem razmerju in zato smo v preteklosti že izvedli določene aktivnosti za zaščito delavcev in sicer odjavo iz zavarovanja ne izvedemo zgolj na podlagi predloženega obrazca s strani delodajalca, temveč zahtevamo tudi dokazila o odpovedi delovnega razmerja Prav tako delavce v primeru suma, da gre za neupravičeno odpoved delovnega razmerja obveščamo o odjavi iz socialnih zavarovanja, da lahko pokrenejo ustrezne postopke pred pristojnimi organi. Vsem zavarovancem smo tudi omogočili, da lahko preverijo podatke o zavarovanju na spletni strani ali s SMS sporočilom - spletna rešitev se nahaja na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs Z digitalnim potrdilom pa lahko zavarovanci dostopajo tudi do podrobnejših podatkov o njihovih zavarovanjih in drugih podatkov. Na pobudo Delavske svetovalnice aktivno proučujemo možnost, da bi dostop do podrobnejših podatkov omogočili tudi brez digitalnega potrdila ter da bi hkrati omogočili še dostop do dokazila, na podlagi katerega se je zavarovanje urejalo.

Poudariti je potrebno tudi, da konkretni delavci niso ostali brez zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj so lahko koristili zavarovanje do dneva, ko je delodajalec vložil odjavo iz zavarovanja, zato tudi dilema o tem kateri datum odjave iz zavarovanja je pravilen za delavce, glede koriščenja zdravstvenih storitev, nima nikakršnega vpliva, temveč gre le za tehnično vprašanje pravilnosti vodenja evidence zavarovanih oseb.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE