Podatki o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu

ZZZS je z namenom večje transparentnosti in uspešnosti delovanja javnega zdravstvenega sistema ter na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, vladne Uredbe 2023 (Dogovora), mnenja Informacijskega pooblaščenca, pričakovanj nekaterih deležnikov v zdravstvu ter javnosti pričel javno objavljati podatke o opravljenih zdravstvenih obravnavah po zdravnikih in drugih nosilcih zdravstvene dejavnosti ter po izvajalcih v mreži javne zdravstvene službe, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev. Enotno pripravljeni podatki so lahko tudi v pomoč izvajalcem pri spremljanju storilnosti ter izpolnjevanju zahteve iz 18. odstavka 130. člena Uredbe.

Trenutno dostopni so podatki za naslednje dejavnosti: 

Vsi podatki so bili pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev, zato za pravilnost evidentiranja obravnav po zdravnikih oz. nosilcih dejavnosti odgovarjajo izvajalci zdravstvenih storitev.

ZZZS se zaveda velikega pomena na enoten način zbranih podatkov za potrebe izvajalcev in zdravstvene politike. Podatki so namenjeni primarno vodstvom izvajalcev v javni mreži kot dodatni vir podatkov za zagotavljanje racionalne izrabe kadrovskih virov, učinkovito organizacijo dela ter nagrajevanje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela skladno s predpisi s področja plač v javnem sektorju. Namenjeni so tudi vsem deležnikom v zdravstvu za medsebojne primerjave ter odločitve zdravstvene politike zlasti pri upravljanju in razvoju mreže javne zdravstvene službe s tem pa tudi za boljšo dostopnost vseh državljanov do zdravstvenih storitev. 
Podatki so objavljeni v elementarni obliki za vsak dan posebej in v formatu xslx tabele, ki omogoča izvajalcem dopolnjevanje z drugimi podatki, na primer iz kadrovske evidence (obseg zaposlitve, vrsta odsotnosti z dela, posebnosti v organizaciji dela,…). Podatke lahko celovito interpretirajo izvajalci zdravstvenih storitev, ki kot delodajalci razpolagajo z dodatnimi podatki o lastni organizaciji dela in kadrih. 

Dodatno pojasnilo - sporočilo za javnost z dne 11. 5. 2023