Uvajanje večje transparentnosti in odgovornosti deležnikov v zdravstvu pri spremljanju podatkov o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu

ZZZS v zvezi z objavo podatkov o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu dodatno poudarja, da 130. člen vladne Uredbe 2023 v 18. odstavku določa, da morajo javni zavodi o opravljenih storitvah po zdravstvenih delavcih mesečno poročati svetu zavoda, ministrstvu za zdravje in uradu pristojnemu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Javno objavljeni podatki ZZZS, ki jih ZZZS pridobiva od vseh izvajalcev na podlagi 16. in 17. odstavka 130. člena vladne Uredbe, so zato namenjeni primarno izvajalcem zdravstvenih storitev, ki jih lahko za ta namen dopolnijo z dodatnimi lastnimi podatki iz kadrovske evidence, evidence o opravljenem kliničnem delu, iz medicinske dokumentacije ter tako še bolje objektivizirajo opravljeno delo po zdravstvenih delavcih. 

ZZZS je z javno objavo vzpostavil nov višji standard transparentnosti opravljenega dela v zdravstvu in porabe javnih sredstev za zdravstvo. Pri tem pa tudi od ostalih deležnikov v zdravstvu pričakuje odgovorno in konstruktivno vlogo pri doseganju ključnih namenov tovrstnega zbiranja podatkov: zagotavljanje racionalne izrabe kadrovskih virov, učinkovito organizacija dela ter nagrajevanje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela skladno s predpisi s področja plač v javnem sektorju. Podatki so namenjeni tudi vsem deležnikom v zdravstvu za medsebojne primerjave ter odločitve zdravstvene politike zlasti pri upravljanju in razvoju mreže javne zdravstvene službe s tem pa tudi za boljšo dostopnost vseh državljanov do zdravstvenih storitev. 

Nazadnje ponovno poudarjamo, da so bili vsi podatki pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev, zato za pravilnost evidentiranja obravnav po zdravnikih oz. nosilcih dejavnosti odgovarjajo izvajalci zdravstvenih storitev. Morebitne napake morajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci javiti svojemu delodajalcu, tako da bodo v naslednjih mesečnih poročilih zagotovljeni točni podatki.

Nenazadnje ZZZS pojasnjuje, da je objavo podatkov izvedel šele po predhodnem informiranju oz. posvetovanju z Informacijskim pooblaščencem, izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Strateškim svetom za zdravstvo pri Vladi RS. Poleg tega Zakon o dostopu do informacij javnega značaja spodbuja objavo informacij javnega značaja na spletu zlasti v primeru večjega interesa javnosti, kar je z vidika posredovanja prosilcem tudi prijazneje in racionalneje.