Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih zaradi ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19

Ljubljana, 8. 5. 2020 – Danes je začel veljati nov »Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19« (Uradni list št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020), ki ga je Vlada RS sprejela na pobudo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Odlok določa dva začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19:

  • pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače;
  • način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni.


Z istim namenom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije se z novim odlokom določajo dodatni začasni ukrepi glede uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

  • način odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije ZZZS tako, da odločajo o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb, zgolj na podlagi dokumentacije;
  • trimesečno obdobje, v katerem bodo lahko zavarovane osebe začele oziroma nadaljevale prekinjeno odobreno zdraviliško zdravljenje, ki ga zaradi epidemije niso mogle začeti oziroma so ga prekinile;
  • pravica do sanitetnih prevozov zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji;
  • pooblastilo generalnemu direktorju ZZZS za sprejem začasnih ukrepov glede pravice do medicinskih pripomočkov.


Zadržanost od dela
Ureditev je enaka predhodnemu odloku za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar je zaradi jasnosti določbe dodano besedilo, s katerim se osebnemu zdravniku zavarovanca nalaga enaka frekvenca odločanja o zavarovančevi delazmožnosti kot imenovanemu zdravniku ZZZS, to je na dva meseca. Ta dopolnitev ne vpliva na frekvenco izdajanja bolniškega lista, ki se izdaja vsak mesec. S tem se določa tudi postopni prenos odločanja o bolniškem staležu nazaj na imenovane zdravnike ZZZS. V skladu s prehodno določbo tega odloka bo pristojnost odločanja o bolniškem staležu najkasneje po 31. maju 2020 ponovno prenesena nazaj na imenovane zdravnike ZZZS.

Odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije ZZZS
Od razglasitve epidemije je uveljavljen začasen način odločanja imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije ZZZS. Oba organa ZZZS od takrat dalje v zadevah iz svoje pristojnosti odločata le na podlagi zdravstvene in druge razpoložljive dokumentacije brez osebnih pregledov zavarovanih oseb, ki so jih pred tem opravili, če so ocenili, da je to potrebno za odločitev ali če je pregled zahtevala zavarovana oseba. Tovrstni pregledi, pri katerih sta uradna oseba ZZZS in zavarovana oseba v neposrednem stiku, se ne opravljajo zaradi preprečevanja širjenja virusa. Začasni ukrep bo prenehal veljati, ko bo Vlada RS ugotovila, da zanj ne obstajajo več razlogi.

Zdraviliško zdravljenje
S tem začasnim ukrepom se zavarovanim osebam omogoča izvedba odobrenega zdraviliškega zdravljenja, ki ga zaradi razglašene epidemije niso mogle opraviti (začeti ali dokončati) zaradi neizvajanja zdravstvenih storitev rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v roku najkasneje 3 mesecev po prenehanju začasnega ukrepa. Z njim se preprečuje, da bi bile zavarovane osebe zaradi epidemije prikrajšane za izvedbo pravice do zdraviliškega zdravljenja, ki jim je bila oziroma jim bo to odobreno in ga zaradi epidemije niso oziroma ne bodo mogle opraviti v roku. Ta začasni ukrep ne velja za zavarovane osebe, ki jim bo odločba ZZZS o odobritvi zdraviliškega zdravljenja izdana po prenehanju tega ukrepa, saj bo njihovo zdraviliško zdravljenje izvedeno v roku, ki ga določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Sanitetni prevozi
Začasni ukrep ureja pravico zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Zavarovanim osebam je v obveznem zdravstvenem zavarovanju zagotovljena pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom.

Ti prevozi so nujni in nenujni. Med nujne sodijo prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe. Med nenujne sodi prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ter prevoz osebe na in z dialize, prevoz zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca in prevoz, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv. Nenujni reševalni prevoz pacienta je nenujni prevoz in sanitetni prevoz. Nenujni prevoz se izvaja z nenujnim reševalnim vozilom, sanitetni prevoz pa se izvaja s sanitetnim vozilom.

Prepoved javnega potniškega prometa zavarovanim osebam trenutno onemogoča prihod k izvajalcu zdravstvene dejavnosti na določeni termin izvedbe zdravstvene storitve javnim prevozom. Tudi prevoz z osebnim avtomobilom s strani druge osebe je glede na sprejete ukrepe lahko škodljiv (morebitna okuženost).

Do prenehanja veljavnosti začasnih ukrepov v sprejetem odloku ima zavarovana oseba zaradi škodljivosti javnega prevoza pravico do t. i. sanitetnega prevoza, če ta prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene storitve, ki se opravlja v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti in če se v tem primeru vseeno ne odloči za prevoz z osebnim avtomobilom ali avtotaksi prevozom. Če bo na izvedbo te zdravstvene storitve potovala z osebnim vozilom ali avtotaksi prevozom, ima pravico do povračila prevoznih stroškov v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta začasni ukrep bo veljal, dokler ne bo v celoti vzpostavljeno izvajanje javnega linijskega prevoza in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju RS, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

Zaradi trenutnih razmer lahko nalog za ta sanitetni prevoz izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik.

Medicinski pripomočki
Odlok ureja pooblastilo generalnemu direktorju ZZZS, na podlagi katerega lahko določi začasne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki (predpisujejo se na naročilnico in so povezani z določenim zdravstvenim stanjem zavarovane osebe ali pa je njihova uporaba povezana z medicinskim pripomočkom) z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije in s ciljem varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov ter nemotene izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov.

O novem odloku bo ZZZS danes z dopisom podrobneje obvestil vse izvajalce zdravstvenih storitev (priloga).

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Priloga: podrobnejša informacija ZZZS za vse izvajalce zdravstvenih storitev z dne 8. 5. 2020 in nov vladni odlok.