Upravni odbor ZZZS sprejel sklep o razpisu in javnem pozivu za boljšo dostopnost do programov zdravstvenih storitev in za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v letu 2022

Sporočilo za javnost (datoteka)

 

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji redni seji sprejel Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev v letu 2022 ter Sklep o javnem pozivu izvajalcem splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Razpis in javni poziv bosta objavljena na spletni strani ZZZS v petek, 28. januarja 2022. Razpis je med drugim namenjen tudi prijavam za programe dodatnih 13,94 splošnih ambulant/družinske medicine in dodatnih 9,52 otroških ter šolskih dispanzerjev, javni poziv pa za dodatni program za ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v obsegu 57 splošnih ambulant/družinske medicine ter 7,6 otroških ter šolskih dispanzerjev. Za te programe bo namenjenih dodatnih 13,1 milijona evrov letno. S ciljem čimprejšnjega izboljšanja dostopnosti do programov zdravstvenih storitev je rok iz javnega poziva za prijavo na programe že 9. feburuar 2022 oziroma se bo rok za prijavo za programe podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar ne kasneje kot do 31.12.2022. Rok za prijavo na programe iz razpisa pa je 28. feburuar 2022 oziroma se bo rok za prijavo za programe podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar ne kasneje kot do 31.12.2022.  

ZZZS bo zato 28. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Razpis zajema naslednje dejavnosti:

 1. splošno in dispanzerske dejavnosti;
 2. zobozdravstvene dejavnosti;
 3. dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči;
 4. specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ;
 5. specialistične bolnišnične dejavnosti;
 6. zdraviliško zdravstveno dejavnost;
 7. lekarniško dejavnost;
 8. dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov;
 9. dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:

 • ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo,
 • ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor), vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Dogovoru in za te programe ni navedeno, da razpis izvede Ministrstvo za zdravje.

Rok za oddajo ponudb je 28. 2. 2022 oziroma se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Predmet razpisa je tudi program splošnih ambulant oziroma ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev za time, ki so bili dogovorjeni v Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021, vendar še niso bili oddani do skrajnega roka za prijavo 31. 12. 2021. Ta neoddani program iz leta 2021 obsega 7,22 tima otroškega in šolskega dispanzerja ter 10,84 tima ambulante družinske medicine.

ZZZS bo jutri, 28. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil tudi Javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Program je namenjen zagotovitvi izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oz. imajo izbranega osebnega zdravnika, ki ni več aktiven. Program je plačan v pavšalu glede na delež glavarinskih količnikov v ambulanti glede na standard iz Priloge 1 k Dogovoru. Pričetek izvajanja programa je 1. 3. 2022 oziroma, ko izvajalci izpolnijo pogoje za začetek izvajanja programa. Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki želijo prevzeti program ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

Rok za oddajo ponudb je 9. 2. 2022 oziroma se rok za prijavo na javni poziv podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal seznam neoddanega programa.

Javni poziv zajema širitve skladno z Dogovorom v naslednjih izpostavah in v naslednjem obsegu:

1

Splošna ambulanta / ambulanta družinske medicine - pavšal za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika
Od 1. 12. 2021

Izpostave:

57,00 timov

 

od tega:

Celje

2,30

 

 

Laško

0,70

 

 

Slovenske Konjice

0,60

 

 

Šentjur pri Celju

0,50

 

 

Šmarje pri Jelšah

0,70

 

 

Žalec

0,80

 

 

Koper

1,20

 

 

Ilirska Bistrica

0,60

 

 

Izola

0,50

 

 

Piran

0,70

 

 

Postojna

0,60

 

 

Sežana

1,70

 

 

Krško

0,50

 

 

Brežice

0,70

 

 

Kranj

2,10

 

 

Jesenice

0,90

 

 

Radovljica

1,50

 

 

Škofja Loka

1,00

 

 

Ljubljana

13,60

 

 

Domžale

1,10

 

 

Grosuplje

1,70

 

 

Kamnik

0,90

 

 

Litija

0,70

 

 

Trbovlje

0,80

 

 

Vrhnika

0,50

 

 

Maribor

5,30

 

 

Ptuj

2,60

 

 

Slovenska Bistrica

0,70

 

 

Murska Sobota

1,00

 

 

Nova Gorica

1,00

 

 

Ajdovščina

0,70

 

 

Tolmin

0,50

 

 

Novo mesto

1,00

 

 

Trebnje

0,60

 

 

Ravne na Koroškem

2,50

 

 

Radlje ob Dravi

0,50

 

 

Slovenj Gradec

0,80

 

 

Velenje

2,90

 

2

Otroški in šolski dispanzer - kurativa - pavšal za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika
Od 1. 12. 2021

Izpostave:

7,60 timov

 

od tega:

Šmarje pri Jelšah

0,80

 

 

Žalec

1,10

 

 

Ljubljana

1,60

 

 

Cerknica

0,60

 

 

Kočevje

1,00

 

 

Maribor

0,60

 

 

Novo Mesto

0,50

 

 

Trebnje

0,80

 

 

Ravne na Koroškem

0,60

 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE