Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (evropska kartica)

Naroči kartico in certifikat

Naročilo kartic za več oseb hkrati ni več mogoče.

Evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS.

Evropska kartica potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Evropska kartica je brezplačna.

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico.

Certifikat ima omejeno obdobje veljavnosti: največ 90 dni.

S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico.

Opozorilo:
Izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Certifikat lahko naročite preko spletnega obrazca, na enak način kot evropsko kartico.

Če izpolnjujete pogoje za izdajo evropske kartice, boste po pošti prejeli evropsko kartico, na vpisani elektronski naslov pa certifikat v PDF obliki z obdobjem veljavnosti največ 3 mesece.

Če imate še veljavno evropsko kartico, boste ob oddaji naročila prejeli le certifikat v PDF obliki (ob pogoju, da izpolnjujete pogoje za izdajo certifikata).

Certifikat lahko naročite tudi osebno, na območni enoti ali izpostavi ZZZS z veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji.

V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropska kartica med začasnim bivanjem v tujini krije:

  • v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu: nujne in potrebne zdravstvene storitve,

  • v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija): nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Potrebne zdravstvene storitve pomenijo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev, in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU, EGP, Švici ali Združenem kraljestvu. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve, zato priporočamo, da si pred odhodom v tujino preberete več o:

Evropska kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 1 leto, odvisno od veljavnosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, se evropska kartica izda za 5 let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Za začetek veljavnosti evropske kartice se šteje datum naročila + 1 dan.

Po preteku veljavnosti je treba naročiti novo evropsko kartico.

Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Evropska kartica bo oddana na pošto najkasneje naslednji delovni dan po uspešno oddanem naročilu. 

Bodite pozorni na to, da evropsko kartico naročite pravočasno, ker jo lahko v času največjega števila naročil (na primer v mesecu juniju ali juliju) prejmete nekoliko kasneje.

Evropsko kartico prejmete po pošti na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji.

Če nimate veljavnega naslova v Sloveniji, morate evropsko kartico naročiti pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Če ste evropsko kartico naročili preko spletne strani, ste o neuspešni izdaji evropske kartice obveščeni takoj po potrditvi naročila.

Če ste evropsko kartico naročili preko mobilnega telefona s SMS sporočilom, ste o neuspešni izdaji evropske kartice obveščeni s SMS sporočilom.

Razlogi za neuspešno izdajo evropske kartice:

  • neuspešna identifikacija osebe na podlagi podatkov v naročilu,

  • neizpolnjevanje potrebnih pogojev za pridobitev evropske kartice (pretečeno delovno dovoljenje, pretečeno potrdilo o šolanju, pretečeno dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji ipd.),

  • neurejeno obvezno zdravstveno zavarovanje,

  • že naročena evropska kartica,

  • veljavni naslov za pošiljanje evropske kartice ni v Sloveniji,

  • zavarovanje je veljavno manj kot 30 dni,

  • v primeru, ko je nova evropska kartica naročena v obdobju veljavnosti že izdane evropske kartice. Novo kartico lahko naročite največ 30 koledarskih dni pred iztekom veljavnosti predhodno izdane kartice.

V tem primeru se zglasite na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Pri naročanju evropske kartice se zahteva vnos osebnih podatkov zavarovane osebe. Sistem zagotavlja, da se bodo podatki na varen način prenesli na strežnik ZZZS, kjer bodo varno shranjeni in naprej obdelani.

Za varovanje podatkov pri prenosu od računalnika uporabnika do strežnika ZZZS je poskrbljeno z uporabo protokola TLS, ki skrbi za kriptiranje podatkov, za zagotavljanje celovitosti prenosa podatkov in zagotavlja, da bodo podatki zagotovo posredovani na strežnik ZZZS in ne na katerikoli drug strežnik. V okviru protokola TLS se uporablja digitalni certifikat z 256-bitnim ključem.

Naročene evropske kartice bodo poslane z navadno poštno pošiljko zaradi nižjih stroškov pošiljanja in neposredne dostave pošiljke.

Mobilno naročanje evropske kartice

Na telefonsko številko 031 771 009 pošljite SMS sporočilo z naslednjo vsebino:

EUKZZ ter ZZZS številka

(Primer: SMS sporočilo za osebo z ZZZS številko 032822732 je: EUKZZ032822732)

ali skenirajte spodaj prikazano QR kodovpišite ZZZS številko in pošljite sporočilo.


Z enim SMS sporočilom lahko naročite le eno evropsko kartico.

Po poslanem sporočilu prejmete obvestilo o morebitnih napakah ali o uspešnosti naročila.

Naročanje evropske kartice preko mobilnih telefonov je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij.

Naročilo evropske kartice ni mogoče med gostovanjem v tujih omrežjih.

Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.

Evropsko kartico prejmete po pošti na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji.

Če nimate veljavnega naslova v Sloveniji, morate evropsko kartico naročiti pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Ponudnikova pravila za uporabo SMS storitve

 

Osebno naročanje

Oglasite se na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

S seboj prinesite veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.