Demanti primerjave cen endodontskih storitev Zdravniške zbornice Slovenije

ZZZS današnjo primerjavo cen endodontskih storitev Zdravniške zbornice Slovenije v celoti zavrača kot zavajujočo in neutemeljeno.  

Zdravniška zbornica Slovenije je na današnji novinarski konferenci predstavila tabelo s cenami za specialistično endodontsko zdravljenje na sekundarni ravni (vrstica "Hrvaška", "samoplačnik SLO" in "ZD MB") in jih neustrezno primerjala s cenami ZZZS za endodontske storitve na primarni ravni (vrstica "primar ZZZS"), zato je izvedena primerjava zavajujoča in nekorektna, saj gre za storitve, ki so časovno in strokovno ter tehnološko neprimerljive. Ocenjujemo tudi, da ta tabela zdravniške zbornice ne temelji na stroškovni analizi (ni jasno, kako so izračunani materialni stroški v zadnji vrstici "materialni stroški"), vsebuje metodološke napake pri izračunu cene ZZZS na primarni ravni zaradi česar tudi te predstavljene cene v tabeli niso povsem točne, poleg tega pa so navedene v tabeli samoplačniške cene za sekundarno raven (vrstica "samoplačnik SLO"), pri čemer ni jasno na kakšnem vzorcu izvajalcev so izračunane, prikazane cene ZZZS za sekundarno raven (vrstica "Hrvaška") pa so približno točno prikazane v prvi vrstici v smislu povračil stroškov na Hrvaškem (ki pa se opravi po enaki ceni kot slovenskim izvajalcem v Sloveniji in ne po cenah za primarno raven).   

Zato objavljamo tabelo s pravilnimi cenami ZZZS za endodontsko zdravljenje na primarni ravni ter primerjavo s povprečnimi samoplačniškimi (tržnimi) cenami 16 izvajalcev na primarni ravni (8 zdravstvenih domov in 8 zasebnikov) (vir podatkov so ceniki s spletnih strani izvajalcev). Iz primerjave izhaja, da so cene ZZZS na podobni ravni kot tržne cene v Sloveniji.  

Cene ZZZS za endodontsko zdravljenje na sekundarni ravni v Sloveniji (na podlagi napotnice osebnega zobozdravnika) so seveda višje od tistih na primarni ravni, saj so časovno in strokovno ter tehnološko zahtevnejše. 

ZZZS ugotavlja, da zobozdravstvena stroka po eni strani pričakuje hitro prilagajanje modelov plačevanja, predvsem z vključevanjem novih storitev, ki sledijo novim metodam zdravljenja, po drugi strani pa je v zadnjem obdobju opaziti njeno čedalje slabše sodelovanje na tem področju. Domnevamo, da je vzrok v ukinjanju doplačil ob prenovi in posodabljanju storitev, ki jih izvaja ZZZS v zadnjem obdobju  na primarni ravni pri storitvah endodontije ter v parodontologiji - več o tem. Predlogi prenovljenih storitev ZZZS namreč vključujejo realne ocene časa, kadra in opreme za izvedbo storitev ter posledično realne cene, ki pa ne vključujejo (visokih) doplačil, ki niso regulirana (samoplačniški ceniki določeni s strani izvajalcev), in so jih dosedaj plačevali pacienti.

Glede povračil stroškov v tujini so bile prav tako podane zavajujoče izjave Zdravniške zbornice (primerjava cen endodontskih storitev na specialistični ravni s cenami na primarni ravni), zato posredujemo naslednje pojasnilo. V skladu s 44.c členom ZZVZZ, ki je v nacionalno zakonodajo prevzel Direktivo 2011/24/EU, ZZZS povrne stroške zdravljenja v tujini v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ kot znašajo dejanski stroški.  V primeru, da je cena storitve v Sloveniji višja kot je zavarovanec plačal v tujini, se za povračilo upošteva znesek, kot je storitev stala v drugi državi članici EU. Predmet povračila so lahko le zdravstvene storitve, za katere je bila predhodno izdana napotnica, kar pomeni, da ZZZS ne povrača stroškov za storitve, ki jih izvajajo osebni zobozdravniki na primarni ravni, torej tudi ne endodontskih storitev na primarni ravni. Povrne se povprečna cena enake storitve v Sloveniji, zato današnje primerjave in izjave zdravniške zbornice odločno zavračamo. 

Glede na obstoječo, relativno široko košarico pravic do zobozdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v primerjavi s tujino) je za izboljšanje dostopnosti zavarovanih oseb po mnenju ZZZS potrebno še naprej širiti mrežo ambulant v javnem zobozdravstvu ter za to zagotoviti tudi bistveno večja dodatna finančna sredstva, kot jih namenjamo danes. Poleg tega menimo, da obstoječa košarica pravic v zobozdravstvu potrebuje posodobitve skladno s hitrim razvojem medicine in tehnologije s ciljem zagotavljanja visoke ravni oralnega zdravja prebivalcev; zanjo je potrebno zagotoviti tudi dodatne time v javnem zobozdravstvu in dodatna finančna sredstva ter tako reševati tudi težave zaradi dolgih čakalnih dob in (do)plačil pacientov za zobozdravstvene storitve. Pri pripravi in izvajanju strategije razvoja zobozdravstvene dejavnosti je zato nujno dobro sodelovanje medicinske stroke, plačnika zdravstvenih storitev in Ministrstva za zdravje, medtem ko mora politika (Vlada RS, Državni zbor RS) ustvariti sistemske in finančne pogoje za ustreznejši razvoj zobozdravstvene dejavnosti.  

Podatki za zobozdravstveno dejavnost kažejo naslednje:
- poraba finančnih sredstev zdravstvenega zavarovanja od leta 2017 stalno raste, z izjemo leta 2020 zaradi epidemije COVID-19. V letu 2022 je bila 185 milijonov evrov, v letu 2017 pa 133 milijonov evrov, kar predstavlja 39% povečanje; 
- število timov (zobozdravstvenih ambulant) je v letu 2022 (1.211 timov) glede na leto 2017 (1.132 timov) naraslo za 79,5 timov, kar predstavlja 7% povečanje. 

Dodajamo, da ima ZZZS trenutno odprt javni razpis za dodelitev in financiranje programa za dodatnih 14 ambulant zobozdravstva za odrasle in 6,3 ambulant zobozdravstva za mladino. To pa pomeni, da ZZZS nenehno širi mrežo (število) ambulant v zobozdravstvu ter si tudi tako prizadeva za izboljšanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev.